2023. augusztus 10-15.
Foglalás keresése

Jogi nyilatkozat

Adatvédelmi tájékoztató és jogi nyilatkozat

A www.szigetszallas.com oldalainak megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg weboldalunkat!

Információk

A www.szigetszallas.com minden észszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a honlapon közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a www.szigetszallas.com sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen portálon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a portált vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A www.szigetszallas.com nem vállal felelősséget a portálon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A www.szigetszallas.com honlap bármelyik olyan felhasználója, aki a Web-oldal felhasználásával információt szolgáltat a www.szigetszallas.com -nak elfogadja, hogy a www.szigetszallas.com -nak korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a www.szigetszallas.com az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Bevezetés

A Event Booking Kft. (székhely: 9400 Sopron, Új u. 23. cégjegyzékszám: 08-09-021098, a továbbiakban: „Adatkezelő”) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen általános adatvédelmi szabályzatban (a továbbiakban: „Szabályzat”) foglalt adatvédelmi és – kezelési elveket, azaz jelen Szabályzat szerinti adatvédelmi és kezelési politikáját. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban meghatározott elvárásoknak, és hatályos jogszabályoknak.

Az Adatkezelő fenntartja a jogát, és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szabályzat tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, továbbá a szolgáltatások változása esetén annak megfelelően, egyoldalúan módosítsa. A jelen Szabályzat bármilyen változásáról az Adatkezelő az érintetteket a változással egyidejűleg értesíti a www.szigetszallas.com honlapon. Amennyiben kérdése lenne jelen Szabályzattal kapcsolatosan, kérjük, írja meg nekünk a info@szigetszallas.com e-mail címünkre.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, amelyek a jelen Szabályzatban alább hivatkozott egyes honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az adott honlap üzemeltetőjén, illetve az Adatkezelő-en kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. 

A Szabályzat rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különösen tekintettel volt

 

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) rendelete (a továbbiakban: „GDPR”),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény („Infotv.”)

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker. tv.”)
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény („Direktmarketing tv.”)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számv. tv.”) ●az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”)rendelkezéseire.

A Szabályzat megalkotásakor az Infotv-nek a GDPR 2018. május 25-től kezdődő kötelező és közvetlen alkalmazására tekintettel történő módosítása még nem történt meg. Erre tekintettel kiemelendő, hogy mind a fenti jogszabályok, mind pedig a jelen Szabályzat alkalmazása során a GDPR rendelkezéseit kell elsődlegesen figyelembe venni, az azoktól való eltérés akkor és annyiban elfogadható, amennyiben arra maga a GDPR ad felhatalmazást, ennek hiányában pedig kizárólag akkor és annyiban, amennyiben az eltérés a GDPR rendelkezéseihez képest szigorúbb előírást tartalmaz.

1. Fogalommeghatározások

A jelen Szabályzat fogalmi rendszere megegyezik a GDPR-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal illetve kapcsolódó rendelkezésekkel, így különösen:

 • személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. A természetes személyek továbbá összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, valamint egyéb azonosítókkal, például rádiófrekvenciás azonosító címkékkel. Ezáltal olyan nyomok keletkezhetnek, amelyek egyedi azonosítókkal és a szerverek által fogadott egyéb információkkal összekapcsolva felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására;
 • érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
 • genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered, továbbá olyan személyes adat, amely az érintett személytől vett biológiai minta elemzésének – különösen kromoszómaelemzésnek, illetve a dezoxiribonukleinsav (DNS) vagy a ribonukleinsav (RNS) vizsgálatának, vagy az ezekből nyerhető információkkal megegyező információk kinyerését lehetővé tevő bármilyen más elem vizsgálatának – az eredménye;
 • biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat. A fényképek kezelését nem szükséges szisztematikusan különleges adatkezelésnek tekinteni, mivel azokra csak azokban az esetekben vonatkozik a biometrikus adatok fogalommeghatározása, amikor a természetes személy egyedi azonosítását vagy hitelesítését lehetővé tevő speciális eszközzel kezelik őket, az Adatkezelő nem vesz igénybe effajta speciális eszközöket;
 • egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
 • a személyes adatok különleges kategóriája”: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos;
 • adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják, a tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól;
 • nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 • álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 • cookie”: a cookie egy rövid szöveges fájl, amit a webszerverünk elküld az érintett eszközére (legyen szó bármilyen számítógépről mobiltelefontról vagy tabletről) és olvas vissza. Vannak ideiglenes (munkamenet vagy más néven session) cookie-k, amelyek automatikusan törlődnek az eszközéről, amikor bezárja a böngészőt, és vannak hosszabb élettartamú cookie-k, amelyek hosszabb ideig maradnak az érintett eszközén (ez függ az érintett eszközének beállításaitól is);
 • az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy hazai jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a hazai jog is meghatározhatja;
 • adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a hazai joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
 • vállalkozáscsoport”: az ellenőrzést végző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások;
 • kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ;
 • harmadik ország”: azon ország, amely az Európai Uniónak és az Európai Gazdasági Térségnek nem tagállama;
 • EGT-állam”: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 • nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre;
 • adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.  

 

2. Az adatkezelésre vonatkozó elvek ismertetése

Az Adatkezelő a személyes adatokat jogszerű és tisztességes kezelésének, a mindenkori érintettek számára átlátható módon törekszik végezni. Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat  a jelen Szabályzatban, ill. a jelen Szabályzat mellékleteként megjelölt és a jelen Szabályzat részét képező tájékoztatókban, illetve szabályzatokban megnevezett, meghatározott, egyértelmű és jogszerű célokból kezeli („célhoz kötöttség elve szerint”), melyeket igyekszik az aktuális céljainak megfelelően, a kezelt adatokat a céljainak eléréséhez szükséges mértékre korlátozni („adattakarékosság”). A pontosság elvének megfelelően az Adatkezelő továbbá törekszik biztosítani az általa kezelt személyes adatok tekintetében, hogy azok szükség esetén naprakészek legyenek, ennek érdekében az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz , hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság elve”). 

Az Adatkezelő adatkezelése során tudomásul veszi, hogy a személyes adatok tárolását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („ korlátozott tárolhatóság elve”), valamint hogy az adatok kezelését oly módon végzi, hogy a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). Ezen adatkezelési elvnek való megfelelés érdekében tett adatbiztonsági intézkedésekről az Adatkezelő a jelen Szabályzat 11. pontja szerinti Adatbiztonság alfejezet részében szolgáltat bővebb információkat. Az Adatkezelő, valamint adatfeldolgozói az adatkezelés bemutatott elveinek való megfelelés igazolása érdekében a különféle adatkezelési műveleteiről belső adatkezelési nyilvántartásokat vezetnek („elszámoltathatóság elve”).

Ezen Szabályzatban foglalt elvek a személyes adatokkal kapcsolatos gyakorlatunkat ismertetik. Adatkezelési elveink valamennyi Adatkezelő által üzemeltetett eszközre, webhelyre, valamennyi papíralapú adatkezelésünkre, ügyfélszolgálati platformra vagy egyéb online alkalmazásra érvényesek, amely internetes hivatkozással vagy egyéb módon hivatkozik rájuk. Azonban ahol a jelen Szabályzat az egyes adatkezelési tevékenységeinknél, azokra vonatkozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben külön adatkezelési tájékoztatót illetve szabályzatra utal, ott külön tájékoztatót illetve szabályzatot bocsátunk az érintettek tudomására és rendelkezésére, hogy világosabban és érthetőbben tájékozódjanak az Adatkezelő és/vagy partnerei, közreműködői, adatfeldolgozói által végzett adatkezelési tevékenységekről. Ezen szabályzatok és tájékoztatók a jelen Szabályzat mellékleteit és egyben részét képezik, azzal, hogy amennyiben egy mellékletet képző szabályzat vagy tájékoztató kifejezetten másként nem rendelkezik, úgy ott a jelen Szabályzatban foglaltak megfelelően irányadóak.

 

3. Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk

Az Adatkezelő általánosságban az érintett személyes adatait az érintett által igénybe vett szolgáltatások biztosításához, az érintett igénybe vevői élményének javítása illetve saját működésével összefüggően kezeli. Az Adatkezelő az alábbi célokból illetve az alább felsorolt tevékenységek kapcsán végez személyes adatok kezelésével járó adatkezelést: 

 1. Az Adatkezelő Webshopban történő vásárlás során,
 2. A hírlevelekre történő regisztráció során,

3 .Cookie- (sütik) használatával kapcsolatos általános tájékoztató

 

Általános információk az egyes fenti adatkezelések kapcsán:

adatkezelő és elérhetőségei: Event Booking Kft. (székhely: 9400 Sopron, Új u. 23., cégjegyzékszám: 08-09-021098, e-mail: info@szigetszallas.com),

 

Az Adatkezelő minden szükséges esetben előzetesen elvégezte, illetve alkalmazza az érdekmérlegelési tesztet, tekintettel van a szükségesség és arányosság követelményére, a fokozatosság elvére, az előzetes tájékoztatás követelményére.

 

4. Az egyes adatkezelésekkel kapcsolatos információk

 

4.1. Az Adatkezelő Webshopban történő vásárlás

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy webshopban történő vásárlás esetén az adatkezelés fő célja a felhasználó, mint vásárló beazonosítása, továbbá online fizetés során a visszaélésgyanús tranzakciók kiszűrése, valamint hogy tudomással bírjon arról, hogy mely személlyel lépett üzleti kapcsolatba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kezelt adatok

Adatkezelési cél

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

A webshopban történő vásárláskor megadott személyeís adatok:

Kötelező: vezetéknév, keresztnév, email cím, születési idő, lakcím (ország, város, irányítószám, utca, házszám)

 

Nem kötelező: adóazonosító jel, EU adóazonosító jel, bankszámlaszám 

online jegyértékesítés,

 

a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése,

 

 a felhasználó, mint jegyvásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás,

 

a megrendelt termék, illetve szolgáltatás teljesítése, 

 

számlakiállítás, a fizetés lebonyolításának lehetősége, az online fizetés során

 

a visszaélésgyanús tranzakciók kiszűrése.

a szerződés teljesítéséig, az érintett             személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a ADATKEZELŐ az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli.

Ha az adatokat a ADATKEZELŐ a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a

ADATKEZELŐ az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törli.

 

A            hozzájárulást            a

info@szigetszallas.com címre küldött emailben bármikor vissza lehet vonni.

online jegyértékesítés esetén az érintett kifejezett  hozzájárulása az Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján

 

online fizetés esetén a vásárlás és a fizetés dokumentálása során, továbbá a számviteli kötelezettség teljesítése és a számlakiállítás, a fizetés lebonyolítása során 

jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, Áfa tv.

169.§, Számviteli tv. 169.§ (2) bek. 

 

a felhasználó, mint jegyvásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás esetén az érintett kifejezett  hozzájárulása az Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, alapján

 

 

E-mailes és telefonos

ügyfélszolgálat üzemeltetése során megadott személyes adatok és egyéb releváns adatok és tények:

e-mail cím, név, lakcím (ország, város, irányítószám, utca, házszám), telefonszám

és az ügyfélszolgálathoz emailben beérkezett, a felhasználóra, vagy más érintettre vonatkozó egyéb személyes adat és az ügy körülményei.

A kapcsolatfelvételi e-mail címekre érkező ügy kivizsgálása és pontos dokumentálása, vagy a telefonos ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés pontos dokumentálása annak érdekében, hogy a ADATKEZELŐ rendelkezésére álljanak azok a kérések és észrevételek, amelyek a ADATKEZELŐ tevékenységével kapcsolatosak. Az e-mailen történő kommunikáció archiválásra kerül, így bármely utólagos kérdés vagy vita esetén az információk eredeti formájukban rendelkezésre állnak és szükség esetén az üggyel összefüggésben a ADATKEZELŐ kapcsolatba tud lépni a felhasználóval.

az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a ADATKEZELŐ az ügyfélszolgálathoz e-mailen beérkezett kérés ADATKEZELŐ-hez történő megérkezésének napját, vagy a telefonbeszélgetést 

követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat a ADATKEZELŐ a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a ADATKEZELŐ az érintett hozzájárulásától függetlenül csak az ügy ADATKEZELŐ-hez történő megérkezésének napját, vagy a telefonbeszélgetést  követő 8 év múlva törli. 

A            hozzájárulást            a

info@szigetszallas.com címre küldött emailben szereplő linkre kattintva bármikor vissza lehet vonni.

az érintett kifejezett hozzájárulása az Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, jogi kötelezettség teljesítése az adatok megőrzését illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján

 

Panaszkezelés során megadott személyes adatok és egyéb releváns adatok és tények:

 • a fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a ADATKEZELŐ nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és a fogyasztó aláírása (kivéve ha emailen, vagy telefonon terjesztették elő a panaszt),
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • a panasz egyedi azonosítószáma.

A  kapcsolatfelvételi e-mail címekre érkező panasz körülményeinek kivizsgálása és pontos dokumentálása, vagy a telefonos ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés pontos dokumentálása, vagy a panaszkönyvbe tett bejegyzés dokumentálása annak érdekében, hogy a ADATKEZELŐ rendelkezésére álljanak azok a kérések és észrevételek, amelyek a ADATKEZELŐ tevékenységével kapcsolatosak. A kommunikáció archiválásra kerül, így bármely utólagos kérdés vagy vita esetén az információk eredeti formájukban rendelkezésre állnak és szükség esetén az üggyel összefüggésben a ADATKEZELŐ kapcsolatba tud lépni a felhasználóval.

A ADATKEZELŐ a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. Ha az adatokat a ADATKEZELŐ a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a ADATKEZELŐ az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a panaszbejelentés megtételét követő 8 év múlva törli.

az érintett kifejezett hozzájárulása az Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, adatmegőrzést illetően jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján és a Számv. törvény 169.§ (2) bek., jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján

 

4.1.1 Adattovábbítás

Az alábbi címzettek részére végzünk adattovábbítást:

 

 • Adatkezelő Kulturális Menedzseriroda Zrt. (székhely: 1033 Budapest, Hajógyári Adatkezelő hrsz. 23796/58) Az adattovábbítás célja: online fesztiváljegyek érvényességének biztosítása
 • OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16) Az adattovábbítás célja: az online fizetési lehetőség biztosítása
 • Kboss.hu Kft (székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7) Az adattovábbítás célja: az online számlázási lehetőség biztosítása

 

4.2 A hírlevelekre történő regisztráció:

Az érintettek az Adatkezelő különböző weboldalain történő hírlevél feliratkozások során személyes adatokat adnak meg, mely adatokat az Adatkezelő abból a célból veszi fel és kezeli, hogy a későbbiekben marketing tartalmú megkereséseket küldjön számukra az Adatkezelő termékeire és szolgáltatásaira vonatkozóan.

A kezelt adatok

Adatkezelési cél

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

A hírlevélre történő feliratkozásnál megadott személyes adatok

teljes név, e-mail cím, annak ténye, hogy

elmúlt 16 éves, 

 

annak ténye, hogy milyen eseményre

(pl. milyen felületen), vagy             promóciós aktivitásnak köszönhetően iratkozott fel, mikor iratkozott         fel             és

melyik brand-re

Az adatokat abból a célból kérjük el, hogy a későbbiekben az Ön részére gazdasági reklámot, közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresést is tartalmazó e-mailt (pl. hírleveleket és eDMet) küldjünk a

termékeinkre/szolgáltatásainkra vonatkozóan.

A felhasználói megerősítéssel nem rendelkező hírlevél feliratkozások esetén 14 nap, egyébként a felhasználó

hozzájárulásának

visszavonásáig. A hozzájárulást a info@szigetszallas.com címre küldött e-mailben, vagy a hírlevélben szereplő linkre kattintva bármikor vissza lehet vonni.

önkéntes, az érintett hozzájárulása, az Info tv. 5.§ (1) bek. a, pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Eker tv. 13/A.§, valamint a

Grt.     6.     §     (1)

bekezdése alapján

 

 

5. Az érintettek jogairól való tájékoztatás

5.1       A tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatokhoz való hozzáféréshez való jog:

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

 

Az előző bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

A fentiek szerinti jogok a 13. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolhatók.

                 5.2      Helyesbítés joga

Az Adatkezelő az érintett kérésére az érintettre nézve pontatlan személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Az adatkezelés célját figyelembe véve az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

                 5.3     Törléshez („elfeledtetéshez való jog”)

 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: 

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
 • megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
 • a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
 • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

                 5.4     Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelő már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az Adatkezelő azon érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5.5 Adathordozhatósághoz való jog:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 

 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez („elfeledtetéshez való jogot”). Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

                                                             

Amennyiben e célok megvalósíthatók az adatok oly módon történő további kezelése révén, amely nem vagy már nem teszi lehetővé az érintettek azonosítását, a célokat ilyen módon kell megvalósítani.

 

 1. Tiltakozáshoz való jog:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének szükségessége, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

 1. Visszavonás joga:

 

Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapul hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 1. Eljárás a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem esetén:

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon (30 napon) belül tájékoztatja az érintett a jelen Szabályzatban rögzített jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

 

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal (60 nappal) meghosszabbítható. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás lehetőség szerint elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja, azzal, hogy amennyibe az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

6. Adatbiztonsági intézkedések:

Az Adatkezelő, valamint a szerverhálózat üzemeltetője az adatokat az észszerűen hozzáférhető legkorszerűbb hardver- és szoftvertámogatás mellett védi különösen a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen, ezzel szolgálva az adatbiztonságot.

Az Adatkezelő által kezelt adatokat főszabály szerint csak az Adatkezelőnek a jelen Szabályokban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő munkavállalói és egyéb közreműködői ismerhetik meg, akiket munkaszerződésük, illetve a foglalkoztatásukra vonatkozó jogviszonyuk, továbbá egyéb szerződéses jogviszonyuk, a jogszabályi rendelkezések, illetőleg az Adatkezelő utasítása alapján valamennyi, általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.

Amint az Adatkezelő tudomására jut az adatvédelmi incidens, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, az Adatkezelő a bejelentésben megjelöli a késedelem okát, az előírt információkat pedig részletekben közli. 

Az adatvédelmi incidens megelőzése, a biztonság fenntartása és a GDPR-t sértő adatkezelés megelőzése érdekében az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó értékeli az adatkezelés természetéből fakadó kockázatokat, és az e kockázatok csökkentését szolgáló intézkedéseket, például titkosítást alkalmaz. Ezek az intézkedések biztosítják a megfelelő szintű biztonságot – ideértve a bizalmas kezelést is –, figyelembe véve a tudomány és technológia állását, valamint a végrehajtás kockázatokkal és a védelmet igénylő személyes adatok jellegével összefüggő költségeit. Az adatbiztonsági kockázat felmérése során a személyes adatok kezelése jelentette olyan kockázatokat – mint például a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés – mérlegelni kell, amelyek fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkhoz vezethetnek. Az Adatkezelő továbbá az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából az alábbiakban leírt Adatvédelmi Incidens Nyilvántartást vezet.

7. Az Adatkezelő az alábbi adatkezelési nyilvántartásokat vezeti

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából többek között Adattovábbítási Nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

 • az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját,
 • az adattovábbítás jogalapját,
 • címzettjét,
 • a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint
 • az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából Adatvédelmi Incidens Nyilvántartást vezet, amelyben kötelező rögzíteni minden adatvédelmi incidenst, minimum az alábbi tartalom szerinti részletezettséggel:

 • az érintett személyes adatok körét
 • az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát
 • az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és
 • az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint
 • az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Adatkezelő a fentieken kívül nyilvántartást vezet az adatkezelés-megszüntetési kérelmekről, az érintetti és hatósági megkeresésekről, a marketing célú megkeresésekhez hozzájáruló érintettekről. Az Adatvédelmi Incidens Nyilvántartást, az érintettektől valamint a felügyeleti hatóságtól érkező megkeresésekről szóló nyilvántartásokat az adatvédelmi tisztviselő vezeti, a marketing-hozzájárulásokat tartalmazó nyilvántartásokat az Adatkezelő Marketing osztálya, az Adattovábbítási Nyilvántartást az Adatkezelőnek az egyes adattovábbítási műveletekben érintett osztályai vezetik. 

 

8. Jogorvoslati lehetőségek:

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő a 13. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. iii.Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: 06.1.391.1400
 • Fax: 06.1.391.1410
 • Honlap: http://www.naih.hu
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az Adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A személyes adatok közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból folytatott kezelését az érintett jogait és szabadságait védő megfelelő garanciák mellett kell végezni. E garanciáknak biztosítaniuk kell, hogy olyan technikai és szervezési intézkedések legyenek érvényben, melyek biztosítják különösen az adattakarékosság elvének betartását. Ezen intézkedések közé tartozhat az álnevesítés, amennyiben az említett célok ily módon megvalósíthatók.

Szerzői jog

A www.szigetszallas.com honlap, az azokon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a www.szigetszallas.com kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a www.szigetszallas.com fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A www.szigetszallas.com minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

 

Regisztráció

Belépés

Elfelejtetted a jelszavadat? Ide kattintva kérhetsz újat.

Elfelejtett jelszó

Foglalás keresése